22.3.08

posilování

Užití posilovacích metod a hlavní faktory působící na zvyšování svalové síly Lidské tělo obsahuje velké množství svalů, které vytvářejí jednotlivé svalové partie. Jestliže bychom chtěli procvičit „celé tělo“ během jednoho tréninku, potřebovali bychom na to několik hodin. Aby byl efekt cvičení co nejvyšší, je nutné trénink nějakým způsobem uspořádat. Mezi základní principy posilování patří dělený trénink. Jednotlivé tréninkové programy se odlišují počtem cvičebních dní v týdnu i výběrem svalových partií, které jsou v jeden den společně posilovány. Každý program po čase přestane fungovat a nemá pro cvičícího žádaný efekt. Doba účinnosti programu se pohybuje okolo 6 týdnů. Důvod proč se počáteční úspěchy zpomalují, je v adaptaci těla. Tělo si zvykne na režim tréninku , pořadí cviků a techniku pohybů. Je nutné trénink inovovat.

Ukazatele při vytváření tréninkových programů:


# Rozvržení tréninkových dnů
# Slučování svalových partií
# Výběr cviků
# Množství cviků, sérií a opakování
# Zařazení odpočinku

Všeobecně platí, že k podpoření svalového růstu a rozvoje stačí procvičit každou svalovou skupinu jednou týdně.Aby měl silový trénink patřičný efekt, je třeba ho rozdělit minimálně do tří cvičebních dnů během jednoho týdne. Za přiměřený způsob je považováno rozdělení do čtyř tréninkových dnů, který umožňuje vyvinout dostatečnou intenzitu, dovoluje potřebnou míru koncentrace na provádění cviků a nabízí odpočinek v podobě tří volných dní.

Při slučování svalových partií musíme dbát několika faktorů. Ke kontrakci svalu dochází buď při tlačení zátěže, nebo naopak při jejím vytahování. Mezi tahové patří veškeré cviky na biceps, cviky na záda a na zadní stranu stehen, některé cviky na ramena. Tlakové cviky jsou zaměřené na hrudník, triceps, lýtka a čelní ramena. Pro sestavení tréninkového programu je důležité, aby v něm nenastala převaha tahových nebo tlakových cviků. Příklad vhodného rozvržení kombinací: záda + triceps, hrudník + biceps, pro každou partii tedy jiný typ cviků. Ramena je vhodné procvičovat samostatně například s posilováním nohou.

Další variantou je posilování antagonistů (svaly, které jsou vzájemně funkčně opačné). Princip spočívá v tom, posilovat v jednom dni zároveň oba svaly, které působí proti sobě. Antagonistou bicepsu je triceps, hrudník je antagonistou zad, přední část stehen (kvadricepsy) má svůj protějšek ve svalech zadní strany stehna.

Při slučování svalových partií musíme brát do úvahy i jejich velikost. Všeobecně se doporučuje zařadit jednu velkou a jednu nebo dvě malé svalové skupiny. Např. trénink: záda + triceps + lýtka.

Výběr cviků vychází ze tří variant posilování: cvičení s vlastní vahou, trénink s činkami a cvičení na přístrojích. Každá z variant má své specifické vlastnosti a efekty, proto je vhodné je kombinovat. Vyvážený trénink by měl obsahovat maximálně dvě třetiny cviků s činkami a zbylou třetinu by měly obstarávat stroje, případně cviky s využitím vlastní váhy.

Množství cviků, sérií a opakování je velmi variabilní. Základem každého cviku je jedno opakování – provedení cviku od úplného protažení svalu k jeho smrštění. Protože jedno opakování by sval stimulovalo nedostatečně, cviky se provádějí několikrát bezprostředně v tzv. sérii. Počty opakování a sérií vycházejí z účelu tréninku. Standardní počet opakování v jedné sérii se pohybuje mezi 8 až 12 u malých svalových skupin (paže, ramena). U větších partií (záda, stehna) se doporučuje zvýšit počet opakování na 12 až 15. Počet opakování vždy závisí na charakteru tréninku. Při tréninku na získávání svalového objemu je doporučován počet v rozmezí 6 – 10 opakování pro malé svaly (biceps, triceps, ramena, hrudník) a 8 – 12 pro velké svalové skupiny (záda, stehna). U tvarovacích a redukčních programů se počet opakování pohybuje mezi 12 – 15 u malých svalů a 15 – 20 u velkých svalových skupin. Množství sérií a cviků závisí nejvíc na pokročilosti cvičícího a velikosti partie. Z hlediska intenzity se doporučuje užití 2 – 4 sérií jednoho cviku a 9 – 12 sérií na celou svalovou partii. Z těchto počtů vyplývá, že na jednu partii většinou připadnou 3 – 4 cviky. Vše musí být podřízeno intenzitě. Jakmile nejsme schopni po celou dobu tréninku vyvinout dostatečné úsilí, množství sérií nebo cviků se redukuje.

Odpočinek mezi sériemi by měl trvat v rozmezí 1 – 1,5 minuty, tak aby se udržel dostatečný svalový tonus (napětí). Určitou roli sehrává také odpočinek zařazený po docvičení jedné svalové partie. Doporučuje se zařadit 5 - 10 minut. Bylo totiž prokázáno, že setrvávání krve, která byla do svalu „napumpovaná“, podporuje anabolické procesy (tedy růst svalu).
Zátěžové komponenty týkající se tréninku

• Intenzita zatížení – ta je určena stupněm namáhavosti cviku. Jako popisná veličina se obvykle používá váha měřená v kilogramech (kg) nebo v procentech (%) maximální síly (Fmax).

– maximální = 90 – 100 % Fmax
– submaximální = 80 – 90 % Fmax
– střední = 70 – 80 % Fmax
– lehká = 50 – 70 % Fmax
– nepatrná = 30 – 50 % Fmax

• Doba zatížení – udává, jak dlouho působí určité svalové cvičení na příslušné svalstvo. Vztahuje se na časový úsek jedné série. Př.: potřebujeme – li na provedení jedné série o dvaceti opakováních 60 sekund, odpovídá těchto 20 sekund době zatížení.

• Objem zatížení – představuje celkové množství zátěžových stimulů. Tedy zvládnutou tonáž v kg během jednoho cviku. Pokud provedeme například tři série daného cviku o deseti opakováních s odporem 60 kg, je objem následující: 3 x 10 x 60 = 1800 kg

• Velikost zatížení – je určena počtem sérií, počtem opakování a intenzitou všech cviků v rámci celé jedné tréninkové jednotky.

• Hustota zatížení – udává časový poměr mezi zatížením a odpočinkem v rámci jedné tréninkové jednotky a podstatně ji ovlivňuje délka pauz mezi jednotlivými sériemi. Délka pauzy se v praxi nekontroluje na hodinkách, ale odvíjí se obvykle od osobních pocitů.
• Frekvence tréninku – udává počet tréninkových jednotek za týden. Řídí se podle vytyčeného cíle.

Účinek silového tréninku je ovlivněn mnoha různými faktory. V závislosti na poměru jednotlivých komponentů zatížení může mít různý vliv na naše tělo. O tom, jakým způsobem by se mělo trénovat, rozhoduje cíl tréninku. Nejčastější cíle: zlepšení postavy, snížení hmotnosti, nárůst svalové hmoty, zvýšení kondice, odstranění bolesti zad,… .
Skladba posilovacího tréninku

– vlastní trénink by měl být krátký, ale intenzivní. Trvat by měl přibližně 45 – 60 minut. Při déletrvajícím tréninku dochází totiž k přílišnému vyčerpání glykogenových zásob ze svalů a následnému odbourávání svalové hmoty.

• Předehřátí organismu – asi 5 min (stepper, běžecký trenažér, švihadlo atd.).
• Strečink – asi 8-10min.
• Rozcvičení velkých kloubů – 5 min.
• Předehřátí první procvičované partie – 1 – 2 série, více opakování.
• Trénink jednotlivých svalových partií – 45 – 60min.:

–svalstvo přední části hrudníku
–zádové svalstvo
–svalstvo ramenního pletence
–svalstvo paží a předloktí
–svalstvo stehenní
–lýtka
–břišní svalstvo, u žen ještě svalstvo boků a hýždí
• Aerobní činnost – asi 20 min..
• Závěrečný strečink – asi 10 min..

Doporučení a rady pro začínající i pokročilé:

- Využíváme cviky jen s váhou vlastního těla.

- Zařazujeme cviky s vedením, tzn. Stroje a cviky s oporou zad. Činky zařazujeme až po zpevnění, tj. cca po 4 – 6 týdnech.

- Pokud máme zkrácené bedrokyčlostehenní svaly, posilujeme nejprve břicho a až po zpevnění zařadíme posilování vzpřimovačů zad.

- Používáme menší zátěž a větší počet opakování.

- Maximálně dbáme na přesné provedení pohybu, je lepší snížit váhu a pohyb udělat správně, než zvednout špatným způsobem větší váhu a riskovat zranění nebo nesprávné tvarování svalstva, které vede, mimo jiné i k vadnému držení těla. Zlozvyky se velmi špatně odnaučují.

- Nepřeceňovat své síly. Nesportující dospělý má až třikrát méně svalového glykogenu , to znamená že je výrazně energeticky omezen.

- Dodržovat pitný režim.
Tréninkové principy:

1) Úplný rozsah pohybu – Cvik je třeba provádět v plném rozsahu od důkladného protažení svalu k jeho smrštění, tím dochází ke komplexnímu rozvoji svalu. Částečná opakování stimulují sval omezeně, ale mají své opodstatnění při specifických programech vyspělých atletů (vrhačské disciplíny a podobně)

2) Kontrola váhy – Během cvičení je nezbytné vůlí ovládat dráhu pohybu, úchop činek či přístroje.

3) Koncentrace na práci svalů – Podstata cvičení spočívá v trénování svalů, nikoliv v mechanickém zvedání zátěže.

4) Striktní opakování – Při provádění daného cviku dodržujte přesně stanovenou techniku provedení. Váhu zvedejte jen těmi svaly, pro které je cvik určený.

5) Trénink do selhání – Aby došlo k dostatečnému stimulu svalů, je nutné provést v každé sérii tolik opakování, kolik jste aktuálně schopni. Selhání je moment, kdy už nejsme schopní provést další korektní opakování cviku. Zde je významná role tzv. „sparring partnera“, který vám pomůže cvik docvičit až do konce.

6) Princip postupného přetížení – Základem pro zlepšování je zvyšování intenzity. Týká se to hlavně zvedání vyšších zátěží, narůstání množství sérií nebo opakování, zkracování přestávek mezi cvičeními. Podstatou je vytvářet nové impulsy pro vývoj těla.

7) Princip zmatení svalů – Pokud neustále střídáme tréninkové metody, typy cviků a množství sérií, neposkytneme tělu možnost dostatečně se adaptovat. Ale pokud cvičíme zase naopak příliš stereotypně, výsledkem by byla stagnace.

8) Princip přednosti – Je – li některá svalová partie slabší nebo špatně reaguje na trénink, měli bychom ji zařazovat na začátek cvičení. Dosáhneme tím lepší koncentrace a hlavně máme víc energie.

9) Princip izolace – Když chceme oddělit práci svalu od vlivu ostatních svalových skupin, je třeba tomu uzpůsobit výběr cviků. Pro tento druh tréninku jsou uzpůsobené především stroje. Např.: izolace bicepsů při zdvihu na tzv. Scottově lavici.
Tréninkové metody pro pokročilé:

1) Pyramida Začíná se zátěží, se kterou lze udělat 12 opakování, potom navýšíme zátěž na hmotnost, se kterou jsme schopní udělat asi 8 opakování, v další sérii 5 a v poslední sérii už jen 2-3 opakování. Stejným způsobem se potom cvik provádí i v opačném směru a zátěž ubíráme tj. Hmotnost závaží se snižuje a počet opakování roste. Výhodou tohoto systému je příprava svalů na finální sérii.

2) Princip překrvení Snažíme se vehnat maximální množství krve do procvičované partie. Důkladné překrvení je patrné zvýšením objemu svalu a jeho citelným zahřátím. Překrvování svalu vytváří předpoklad pro budoucí růst.

3) Tzv. supersety Spojení dvou cviků pro opačné svalové partie. Např.: bicepsový zdvih a tricepsový tlak. Podstatou je vykonání dvou sérií ( jedné na biceps a jedné na triceps) bez přestávky po sobě. Tento způsob zvyšuje intenzitu, překrvení procvičovaných svalů a regeneraci. Při cvičení bicepsu dochází k relaxaci tricepsu a naopak.

4) Kombinovaná série Spojení dvou cviků pro tutéž svalovou partii. Například když cvičíme bicepsy, můžeme využít kombinaci: docvičíme cvik s velkou činkou a bez přestávky pokračujeme zdvihem jednoruček na lavičce. Cílem je maximálně „napumpovat“ sval a dosáhnout výraznějšího růstového efektu.

5) Trojsérie Sloučení tří cviků pro jednu partii, bez přestávky udělám tři cviky (od každého jednu sérii). Jedná se o enormní „pumpovací“ techniku. Příklad: benchpress – tlak jednoruček na šikmé lavici – rozpažování.

6) Cheating Metoda zaměřená k překonání bodu, kdy už nejste schopní zátěží hnout. Je to vlastně ošizení techniky, abyste zvládli další opakování. Je nutné zvolit rozumný způsob cheatingu. Např.: cvičím – li tlak s jednoručkou v sedu (posilujeme triceps), tak při selhání trénující paže si můžete druhou rukou podepřít zápěstí a pomoci dokončit pohyb. Pomoc musí být jen v takové míře, aby došlo k překonání mrtvého bodu.

7) Vynucená opakování Jde opět o překonání mrtvého bodu během cvičení. Oproti cheatingu cvik provádím s asistencí tréninkového partnera.Opět platí, že pomoc musí být v rozumné míře, aby cvičící neztratil napětí v trénovaných svalech.

8) Princip předúnavy Zatížím izolovaně partii, kterou chci posilovat už před vlastním začátkem posilování této partie. Při využití tohoto principu je vhodné zařadit jako první izolovaný cvik na danou partii.

9) Redukovaná série (ubírání váhy) Za asistence tréninkových partnerů, jestliže provedete určitý počet opakování s danou zátěží, asistenti vám ji sníží. Opět zacvičíte tolik opakování, kolik jste schopni a celý proces se znovu opakuje. Asistence je nutná, aby nedocházelo k prodlevám a cvik byl absolvován „v jednom zátahu“.

10) Instinktivní trénink Vychází z individuálních potřeb a reakcí organismu na tréninkové zatížení. Každý cvičící si později vybírá takové metody, způsob stravování a regenerace, které na něj nejvíce účinkují. Instinktivní přístup předpokládá vyhodnocování získaných zkušeností a podrobné znalosti o reakci vlastního organizmu na jednotlivé způsoby tréninku. Jde o to vytvářet nové podněty v tréninku a posouvat tak hranice své výkonnosti.

11) Kruhový trénink Při každém cvičení dojde k posilování všech základních svalových partií (Hrudník, záda, ramena, paže, stehna, lýtka, břicho). Kruhový trénink zařazujeme 2 – 3 krát týdně po dobu 4 – 6 týdnů. Počet tzv. okruhů v samotném tréninku se pohybuje v rozmezí 3 – 5. Existují tři typy : s volnou zátěží, na přístrojích a s vlastní vahou.

12) Heavy duty 1 – 2 série s maximální váhou (90% maximální síly). První série je spíše technického charakteru a stačí pouze 40% maxima. Pauzy jsou na vydýchání, asi 3 minuty. Nevýhoda je možnost zranění a doporučuje se přítomnost tréninkového partnera. Výhodou je krátká doba tréninku, kolem 40minut a rychlý nárůst síly až o 60 – 80%.


Autorem tohoto článku je Lukáš Wolf (dvojnásobný mistr světa i Evropy v kickboxu).

12.3.08

v pátek 4. Dubna
bych Vás rád pozval do Břeclavské nemocnice darovat krev, je to záslužná činnost (ikdyž za ni dostanete párek a čaj :-))


Život který tím zachráníte může být i Váš nebo Vašich blízkých.

start pouze pro 18-ti leté budˇ v MIkulově na autobusovém nádraží v 6 50 nebo ve špitále.

Dostanete celodenní omluvenku,svačinu,stravenku na oběd a proplacení jízdného.

Vřele doporučuji bojovníkům zkusit si jaké to je příjít v boji o půl litru krve :-)


dejte mi prosím vědět Staňa

10.3.08

české uspěchy v Polsku

Vážení přátelé,

Dne 7.3.2008 se zúčastnila mládežnikcá reprezentace ČATK, mezinárodního turnaje Wratislavia cup, Wroclaw 2008. Za ČATK se zúčastnilo celkem 30 závodníků z oddílů SKP Vsetín, AS Val. Meziříčí, KTK Zlín a TK Bystřice p/H. Dále se turnaje zúčasnili závodníci z hostitelského Polska a reprezentace Ukrajiny a Litvy. Celkově bylo 240 závodníků ve věku do 16-ti let. ČATK získala celkem 11 medailí, kdy tímto obsadila druhé místo za Ukrajinou, která měla největší počet medailí. Pak náledovalo Polsko a Litva. Získali jsme dvě první místa, sedm druhých a dvě třetí.

1.místa

Zuzana Kretíková (AS Val. Meziříčí), kata 14-16 let
Dominika Vašíčková (SKP Vsetín), kata 9-10 let

2.místa

Klára Kleiblová (SKP Vsetín), kata 14-16 let
Petr Michoněk (SKP Vsetín), kata 14-16 let
Hana Juráňová (SKP Vsetín), kumite 14-16 let
Tereza Kleiblová (SKP Vsetín), kata 11-12 let
Vendula Pořická (AS Vala. Meziříčí), kata 12-13 let
Petr Lukeš (SKP Vsetín), kata 12-13 let
Barbora Tongelová (AS Val. Meziříčí), kata 9-10 let

3.místo

Irena Talašová (KTK Zlín), kata 12-13 let
Radek Ostruška (SKP Vsetín), kata do 9-ti let

4.místo

Tereza Skývová (AS Val. Meziříčí), kata 12-13 let

Tento turnaj bude i příští rok, kdy už letos svou účast potvrdily další země a to USA, Francie, Rakousko a Německo. Z tohoto důvodu bude mít každá země omezený počet startujících a to 15 osob, z každé země.

s pozdravem Radek Kleibl

8.3.08

psychika

Deprese a životospráva

Deprese je stav skleslosti a sklíčenosti - jde o onemocnění celého těla - postihuje organismus, nervovou soustavu, duševní složku, myšlení i chování. Ovlivňuje spánek i chuť k jídlu, pocity vůči sobě samému i způsob uvažování o lidech a věcech kolem sebe a přístup k nim. Příznaky mohou přetrvávat týdny, měsíce i roky. Lidé trpící depresí se obvykle straní společnosti. Objevuje se apatie k dění kolem sebe, ztrácí se schopnost prožívat radost. Mnozí postižení pomýšlejí na smrt a uvažují o sebevraždě.Toto z hruba je definice neblahého pocitu vnitřní sklíčenosti a porušení psychologické rovnováhy. Další příznaky z této skutečnosti vyplývající, už mají většinou fyzický charakter ovlivňující široké spektrum hmotného těla.

K depresi se tak přidá migréna, bolesti břicha a jiné potíže somatické, které se projevují na kterémkoliv orgánu těla.

Příčinou depresí je napětí, stres v zaměstnání v rodině, ve škole apod.Ale deprese může vzniknout jako následek nesprávného stravování, po zvýšené konzumaci sladkostí, u dětí po pití Coca Coly, kdy v první fázi je vzrušení až agrese a poté následuje pokles a deprese. K tomu se přidává nedostatek pohybu, sedavé zaměstnání, u dětí vysedávání u počítače či videa. Toto všechno je zakládající faktor budoucích komplikací.Deprese bývá také součástí některých vnitřních nemocí, jako jsou poruchy štítné žlázy, některé metabolické poruchy, stavy po prodělané mononukleóze, borelióze či po prodělaných dopravních nehodách, pracovních úrazech….Léčba:

Měla by spočívat ve změně životního stylu se zaměření na pravidelný pohyb, cvičení, na dostatek odpočinku, ale také v udržování aktivní mysli, vyhýbání se stresovým situacím. Rozhodně je na místě vhodná dieta s omezením sladkostí a spíše s převahou zeleniny. Sem také patří posilování imunity a psychiky přírodními prostředky.

převzato z www.postavaprokazdeho.cz/

7.3.08

psycho trenink No1

Cvičení pozorovacích schopností

1,Když vstoupíte poprvé do místnosti ,zavřete na sekundu oči a snažte se vyjmenovat co nejvíc předmětů,které jste v místnosti viděli.Dělejte to vždy když vstoupíte do nějaké poprvé do nějaké místnosti,nebo prostoru který je pro Vás nový.

2. Po vystoupení či sestoupení schodiště si snažte vzpomenout kolik zde bylo schodů.

3.Večerní cvičení.Pokuste se vzpomenout co jste dělali celý den .Od rána až do večera.Co jste měli k snídani atd.

Cvičení koncentrace

1, Znásobte z paměti dvě dvoumístná čísla. Když to bude příliš snadné tak trojmístná

2, Naučte se každý den z paměti čtyři verše.

3, Když jdete po ulici všímejte si lidí snažte se zapamatovat jejich tváře.Vyberte si jednu osobu a snažte si ji celou vybavit, co měla na sobě jak se tvářila snažte se vcítit do výrazu a psychického stavu dané osoby.

První dvě cvičení slouží k schopnosti udržet myšlenku.Třetí je o citu k lidem a snaze je pochopit.Uvědomíte si jejich převládající emoce,strach hněv, smutek, radost. Jste-li dostatečně citliví,nebo když budete tato cvičení provádět často pochopíte jejich myšlenkové pochody .Cvičení Vám pomůže pozorovat Váš mozek při práci.

Cvičení v používaní myšlenek a představy

1, Najděte si tiché místo ,kde nebudete nikým rušeni asi po dobu pěti minut.Posaďte se na židli se vzpřímeným opěradlem.Zavřete oči a myslete na modrou barvu na nejrůznější odstíny modré.V krátkých částech myslete jen na jeden odstín modré.Vnímejte ji všude kolem sebe.Nesetrvávejte na ní dlouho , ale nedovolte mysli aby těkala.Po chvíli se soustředˇte na jinou barvu,podle vašeho vkusu.

2, Další cvičení je podobné,ale nyní se soustřd´te na nějaký zvuk,kytara, housle, co vás napadne.Poté si zapněte rádio a snažte se koncetrovat na jediný nástroj z celé skladby a pak zase na jiný .

soustředění Velké Karlovice akademie tradičniho karate Valašske Meziříčí

Velké Karlovice
osvědčený
Areál Lesková
Jistě slunný termín
19.-26.července 08
Předběžný zájem co nejdřív na mail
barak@akademiesportu.cz nebo tel. 777 77 45 45
Každoroční soustředění, potřebujeme znát Váš předběžný zájem.
V důsledku zvýšení DPH na ubytování a inflace je cena soustředění i po
loňském zdražení opět vyšší. Žádáme všechny zájemce, aby potvrdili
předběžný zájem.
Cena
Děti 2700 Kč, Dospělí 3200 Kč
LETNÍ SOUSTŘEDĚNÍ KARATE
Velké Karlovice
osvědčený
Areál Lesková
Jistě slunný termín
19.-26.července 08
Předběžný zájem co nejdřív na mail
barak@akademiesportu.cz nebo tel. 777 77 45 45
Každoroční soustředění, potřebujeme znát Váš předběžný zájem.
V důsledku zvýšení DPH na ubytování a inflace je cena soustředění i po
loňském zdražení opět vyšší. Žádáme všechny zájemce, aby potvrdili
předběžný zájem.
Cena
Děti 2700 Kč, Dospělí 3200 Kč

5.3.08

Dobrovolný uklid Pálavy a plán dobrovolných akcí

pozvánka na dobrovolný uklid Pálavy s CEV (centrum ekologické výchovy)

kdo by měl zájem

Čistá Pálava – NPR Tabulová, PP Kočičí skála

dobrovolnický víkend 12. - 13. 4. 2008

Dubnový víkend 12.+ 13. 4. 2008 bude na Pálavě patřit dobrovolníkům!!!
Na tento termín je naplánován úklid a sběr odpadků kolem silnice v úseku Mikulov – Klentnice, údržba výsadby stromů v tomto úseku a také sběr odpadků kolem PP Kočičí skála a v NPR Tabulová.


Program sobota 12. 4. - sraz v 9.00 hod. u CEV Pálava
- odchod pěšky směr PP Kočičí skála, NPR Tabulová,
zde sbírání odpadků a jejich odnos na odvozní místo
- v případě větší účasti i úklid kolem Naučné stezky
v NPR Děvín – Kotel – Soutěska
- údržba výsadby stromků kolem silnice, opravy
opěrných kůlů, výsadba náhradních stromků
- předpokládaný konec pracovní směny v 15 hodin
- večerní program připraven (promítání filmů...)

Program neděle 13.4. - dopolední program volný, individuální; ve městě
nebo v terénu dle počasí a zájmu účastníků
- ukončení akce ( cca ve 12. hod)
organizace: Podmínkou je věk účastníků nad 15 let. Přespání ve vlastním spacáku a na vlastní
karimatce v prostorách CEV je zdarma, je možnost připravit si jídlo v provizorní
kuchyňce. Kapacita pro přespání je 15 osob, v případě zájmu o nocleh je třeba
přihlásit se do 4.4. na: mailto:ekoporadna@palava.cz
Kontaktní osoba: Pavel Soudek


Veškeré informace obdržíte po zaslání dotazu na ekoporadna@palava.cz
Plán dobrovolných akcí s CEV PálavaPlán dobrovolnických akcí 2008


28.3. - výsek a výřez invazních dřevin v NPP Dunajovické kopce
brigáda (obsazeno)


12.+ 13.4.- úklid a sběr odpadků kolem silnice v úseku Mikulov – Klentnice,
brigáda údržba výsadby stromů podél silnice, oprava opěrných sloupků,
úklid a sběr odpadků kolem PP Kočičí skála a v NPR Tabulová


26.4. - úklid a sběr odpadků kolem Naučné stezky Děvín
brigáda


17.5. - likvidace zbytků oborního plotu v NPR Děvín (I.)
brigáda

24.5. - pomoc při organizaci akcí k Evropskému dni parků


7.6. - likvidace zbytků oborního plotu v NPR Děvín (II.)
brigáda


21.+ 22.6. - potlačování invazních druhů dřevin (pajasan) v PR Svatý kopeček
brigádaPodrobné informace získáte posláním svého dotazu na:

ekoporadna@palava.cz

kontaktní osoba: Pavel Soudek, CEV Pálava tel: 775 740 223

4.3.08

demo made in Valtice 2004

našel jsem jeden starý článek v Rolftown daily expresu je to takova recese ber te to s rezervou reporter byl velmi unešen :-) a již příjemná vzpomínka :-) z pera Martina Stanka zapáleného cowboye s Hrušovan

Domo arigato aneb Divoký východ ve Valticích

Dne 22.12.2004 proběhla v tělocvičně základní školy ve Valticích exhibice Karate. Jelikož se reportérovi Rolftown Daily News vždy líbily filmy s Jackiem Chanem, byl u toho,aby mohl informovat i naši veřejnost. Své umění a dovednosti zde předváděli členové oddílu tradičního karate TOSHIDO pod vedením Radka Pavlise. Samozřejmě všemu předcházelo připravení tělocvičny, tudíž bylo nutné pověsit Kamizu (prapor se zobrazeným portrétem zakladatele karate) a nachystat lavice k sezení pro ty, které toto bojové umění (podotýkám že to není bojový sport) zajímá a chtěli se o něm něco dozvědět. Nebohý reportér se pod hrozbou fyzické ukázky bojového umění na něm dobrovolně přidal k přípravě této velkolepé podívané a počal pobíhat s ostatními učedníky v kimonech, (pro laiky by se dalo říci, že se jedná o jakýsi druh montérek z bílé látky skládající se z "kalhot", "trička" s dlouhým rukávem a pásku různé barvy, podle jakési "hodnosti") kteří odnášeli lavice na svá místa a připravovali stůl i židle. Poté už si zničený reportér mohl odpočinout pořízením několika fotek. V nářaďovně se zrovna v tu chvíli procvičoval mistr, Radek Pavlis, a Tomáš Kučera. Útok ze strany Toma byl odražen "neprůstřelnou" obranou Radka a téměř ihned se z obránce stal útočník a následoval rázný protiútok. O kousek dál se procvičovali další starší členové oddílu. Je totiž důležité tělo před každým cvičením připravit na zátěž, mohlo by se jinak stát, že si natáhnete šlachu nebo sval, nebo nedej Bůh přivodíte nějakou zlomeninu. Modřiny jsou povoleny a jsou na denním pořádku, jak zjistil naivní reportér, když se příliš přiblížil k soupeřící dvojici karatistů, lačný parádních záběrů. Poté, co se nebohý reportér opět poskládal dohromady, odběhl raději do tělocvičny, kde se rozcvičovali nejmladší členové oddílu. Ti se rozcvičovali klasickou hrou na rychlonohou babu. V momentě, kdy se lavice zaplnily zájemci, zaznělo rázně YAME!!! (čti jame), všichni karatisti (i někteří diváci) okamžitě ukončili veškerou činnost, otočili se k mistrovi a poklonili se mu. Pak mistr vydal příkaz ŘADA!!! (čti řada). Ve vteřině byla z nesourodého davu lidí v kimonech úhledná řada, která si po zaznění slova SEIZA!!! (čti sejza) pomalu posedala. Následovalo několik mistrových japonských vět na které všichni sborově odpovídali: "HITOCU!!!" (čti hitocsu). Po zaznění slova MOKUSO!!! (čti mokusoo), všichni zavřeli oči a zhluboka dýchali. Po příkazu MOKUSO YAME!!! (čti mokusoo jame), celá řada procitla. Následovala poklona Kamize a mistrovi. Po něčem čemu by se mohlo říkat "obřad" mistr chvíli mluvil o tom, co se v oddíle na pravidelných trénincích (které bývají pondělí, středa a pátek ve Valticích a úterý, čtvrtek v Břeclavi) děje. Pravidla v oddíle jsou z ocele, během tréninku se nesmí mluvit, pokud to není věc v duchu výuky, není povoleno opouštět DOJO (čti dodžo, je to místo vyhrazené pro trénink) během výuky, pokud to není nutné. (Mimo jiné je karate také o překonávání sama sebe.) Každý trénink začíná nejdříve rozcvičením těla, de facto jeho přípravou na fyzickou zátěž, to může být buď formou her nebo klasickým souborem cviků. Následuje posilovací cvičení, protože jak říkal mistr: "Tělo musí být pevné a svaly jako z ocele, svaly nemusí být velké, stačí je umět dobře ovládat." Jelikož bývá většina účastníků po posilovacích cvičeních vyčerpána a zpocena, je vyhlášena krátká přestávka na opláchnutí a napití se. Po přestávce všichni nastoupí na techniku, tj. že si učni stoupnou v řad popřípadě v dvouřad, aby kolem sebe měli dostatek místa pro cvičení obranných a útočných technik. Mimo cvičení jednotlivých technik se cvičí i souhrn technik, kterému se říká kata. Je to jakýsi boj s imaginárním bojovníkem, cílem je se zdokonalovat se v jednotlivých technikách a jejich aplikaci. Také se trénuje KUMITE ( čti kumite ), což je souboj. Cílem KUMITE je změnit naučené techniky v reflexy a praktikovat teorii, abyste v situaci, kdy Vás někdo napadne nemuseli přemýšlet o tom, co provést. Když si podobnou situaci máte možnost procvičit, je to pro Vás neocenitelná zkušenost. Ne nadarmo se říká: " Těžko na cvičišti, lehko na bojišti." Po této přednášce nastoupili nejmladší učedníci v řad na cvičení základních útočných a obranných technik. Následně si všichni, až na čtveřici chlapců, sedli a čtveřice po chvíli začaly cvičit základní katu s názvem HEAN SHODAN ( čti hean šodan ).
Po této ukázce od nejmladších nastoupili starší učedníci s vlastní katou. Byl vidět velký skok od nejmladších v provádění technik. Pohyby již nebyly neohrabané a akce byly více jisté. HEAN NIDAN (čti hean nydan) je název katy kterou předvedla trojce starších učňů. Od HEAN SHODAN je NIDAN další v pořadí. Byly vidět opět jiné techniky a bylo vidět, že tuto katu trénovala trojice poměrně dlouho. Celá kata trvala necelou minutu. Následovalo sólo kata Toma zvaná HEAN YONDAN ( čti hean jondan ). Byla poznat stupňující se kvalita jednotlivých podání. Další sólo kata patřila Staňovi, což je juniorský Vícemistr republiky v karate. Samozřejmě nejlepší bylo na konec. Sám mistr zacvičil svou mistrovskou katu. Z pohybů byla vidět sebejistota a bylo se na co dívat, i když to byla krátká kata. Byla velmi impulsivní a sám nevím jak ji slovy popsat. Je lepší jednou vidět jak stokrát číst... Po skončení kat nastoupil mistr s Bárou na ukázku sebeobrany. Bára hrála mladou křehkou dívku a mistr Radek hrubiána, který ji několikrát napadl. Bára se vždy ubránila a sama zasadila hrubiánovi pár školících úderů. Následoval souboj Toma s bokenem (dřevěný cvičný meč) a mistra bez bokenu. Předvedli několik velmi pěkných ukázek, jak se dá ubránit proti meči či jiné tyčovité zbrani nebo noži. Další ukázka sebeobrany byla situována do improvizované restaurace, kde Bára hraje opět nevinou křehkou dívku, sedící za stolem, na niž zaútočí jeden hrubián po její pravici a jeden zepředu. Nebojte se, čtenáři, Bára je s nevelkou námahou vyřídila. Další situace - útočí na ní trojice mužů zleva, zepředu a zprava. Muž vlevo zaútočí první, Bára vyblokuje ránu a odkopne ho na zem, ihned následuje útok zepředu, opět blok, protiútok a ještě dotyčnému omlátí hlavu o stůl, přitom odkopne i posledního útočníka, který ji napadl zprava. Další ukázka sebeobrany je situována do hospody, kdy mistr sedí u stolu (možná i s pivem) a přitom ho někdo (toho někoho hraje Tomáš) napadne přes stůl zepředu. Mistr ránu blokoval, chytil ho za ruku přitáhl si ho a přitom ho přes stůl kopnul do hlavy (upozorňuji, že se jedná o fingované útoky a nikomu se nic nestalo). Další ukázka, mistr opět sedí u stolu (možná s limonádou) a najednou se na něj někdo vyřítí zprava. Mistr vyskočí ze židle a nakopne útočníka do břicha (to muselo bolet). Poslední ukázka, mistr opět sedí u stolu (možná s panáčkem), když ho náhle někdo napadne zezadu. Mistr odskočí ze židle a přitom útočníka kopne z boku do hlavy. Tohle byla poslední ukázka sebeobrany. Na závěr bylo připraveno rozbíjení dřevěných desek. Všichni členové oddílu dostali možnost rozbít desku tloušťky asi jednoho centimetru. Nejmladší rozbíjeli jednu desku a myslím, že s tím neměli velký problém, starší rozbíjeli desky dvě. Jako třešničku na dortu rozbil mistr trojici desek a hned na to zavelel ŘADA. Všichni opět v jedné řadě, sedli si, poklonili se mistrovi a kamize a to byl konec exhibice. Samozřejmě se nebohý reportér snažil tiše vytratit, leč jeho nenápadnost neměla šanci proti sokolímu zraku mistra a holt musel pomoci s úklidem. Odměnou mu byly vřelé úsměvy a přihláška do oddílu tradičního karate TOSHIDO. (MarS)


3.3.08

rozhovor s mistrem Avi Rokah ze semináře v Rakousku 2007

Trénoval jste nějaké jiné bojové umění před karate?

Ne, dělal jsem spoustu jiných sportu, trénoval atletiku, skok do výšky ale žádné bojové umění.

Proč jste se rozhodl odcestovat do spojených státu?

Abych mohl studovat karate u senseie Nishiyami. Když jsem ještě trénoval karate v Israeli, hodně lidi o něm mluvilo jako o legendě a proto jsem se rozhodl vydat se do USA.

Spoustu cvičenců po jisté době přepadne pocit vyhasnuti a demotivace. Prožívají období, kdy cítí jakýsi pokles výkonnosti schopnosti vyvíjet se dal. Zažil jste někdy tyto pocity? A pokud ano jak s nimi bojujete?

Občas se také cítím zabředlý na jednom místě, ale už vím, ze je to pouze fáze a jediné co pro tomu můžu udělat je pokračovat v tréninku. Někdy můžete mít pocit ze vaše schopnosti se nezlepšují, ale cele je to jako stoupat na vysokou horu: Snažíte se dosáhnout vrcholu, lezete, šplháte, ne vždycky vidíte na špičku hory. Musíte překonávat překážky a občas se i vrátit zpět. Uděláte krok vzad a může se stát, ze vás to posune o několik kroku vpřed.

Začínal jste cvičit karate jako jednotlivec nebo jste na tréninky z počátku chodil s nějakým přítelem?

K tréninku mě přivedl jeden kamarád, to jsme byli ještě malé děti. Postupně se k nám přidali i další, kterým jsme o karate vykládali. Ale už mnohem dřív jsme si četli a prohlíželi knihy o karate a zkoušeli techniky podle obrázku v nich.

Jaké byli vaše začátky v dojo senseie Nishiyami. Změnili se tréninky za vašich 26 let tréninku v Los Angeles?

Ano, jsou kompletně jiné. Před 26 lety byli tréninky více o fyzické síle, byli jsme více zatuhlý než jsme dnes. Trénink byl tvrdý a dlouhý. V dojo jsem denně tréninkem strávil z pravidla pět až šest hodin, a chodil jsem na všechny hodiny, které sensei měl. Dnes sensei Nishiyama dává lekce jednu maximálně dvě hodiny denně.

Kolik hodin denně se v současné době věnujete karate?

Po těchto lekcích trénuji individuálně dvě hodiny a také vyučuji ve svém doju. Celkově tedy každý den praktikuji karate okolo 10 hodin.

Nemůže se trénink v takovém množství stát stereotypním, omrzet?

Ne, v žádném případě. Tréninky se neustále mění, žádný není stejný. 26 let zpátky trénink byl velmi jiný. Více se zápasilo,bojovalo a na vysvětlování na něm nebylo vyhrazeno moc času. Dnes mají senseiovi tréninky o moc hlubší podstatu. Je vidět jak se Nishiyama za tuto dobu zlepšil a posunul vpřed.

V literatuře o starých okinawských mistrech se dočteme, že svým žákům nevysvětlovali techniku vůbec a žák musel pohyby takřka „odkoukat“. Co si o tom myslíte?

Ano, to je pravda. V tu dobu (tedy před 26 lety) sensei také techniku skoro neobjasňoval, tedy minimálně. Jako karate-ka jste musel být velmi pozorný, všímat si detailů a snažit se sám nad vším přemýšlet. Bylo to poněkud jiné, než starý japonský způsob. Nishiyama toho sice řekl velmi málo, ale tím co řekl, vyjádřil vše. Na podstatu těch sdělení musel každý přijít sám, jednoduše číst mezi řádky.

Toto je dnes jiné, hlubší. Vyučování jde více do hloubky.

Co Vám pomáhá soustředit se při boji, nebo na příklad při zápase na závodech?

Nic zvláštního, prostě maximální snaha. Pokud se budete co nejvíc snažit, měli byste získat pocit sebejistoty. Na závodech jsem měl ale často ten problém, že jsem se snažil až příliš, v důsledku toho jsem zatuhl. Sensei Nishiyama mi tehdy dal velmi dobrou radu, řekl mi: „Užij si to!Vydej ze sebe maximum, ale užívej si to! Nesnaž se přehnaně vyhrát, protože to tě učiní nepohyblivým!“

Jak byste popsal rozdíl mezi sportovním karate, karate, kterým vídáváme v televizi a tradičním karate?

Je tu hodně rozdílů. První je především v pohybu samotném, protože karate, které vidíte v televizi, to jsou pouze ruce, nohy, létání. Naopak tradiční karate je, protože je založeno na tradici bojového umění, mnohem víc propracované a precizní. Každý vykonaný pohyb musí být efektivní, mít smysl a vycházet z středu těla. Celé tělo musí pracovat ve spojení. Neexistuje žádné plýtvaní energie, protože idea je: malý pohyb, vysoká účinnost. Není to pouze sport,či nějaká akrobacie. Obrovský rozdíl je i v mentální sféře. Pokud myslíte, jako při sportovním karate, na to zasáhnout soupeře jen proto, abyste získali další bod, je to zásadně jiné, než když se musíte soustředit jen na jeden pokus, jedinou příležitost k útoku. Rozhoduje to o všem. V tomto případě se totiž vaše mysl opravdu musí podřídit pouze myšlence na jedinou možnost útoku, vše nebo nic. Musíte vynaložit veškeré úsilí na jednu šanci. Není to jako hra, jako třeba basketbal, jednou vyhráváte, jednou prohráváte, když tak můžete hodit další koš, to ne.

Toto je tedy rozdíl hlavně z psychologického hlediska, proto myslím že vyvíjíme více duševní stránku boje.

Zastáváte názor, že ženské a mužské karate je jiné?

Nemyslím si, že by mělo být jiné nějak výrazně, princip je stále stejný, ale karate není založeno na svalové síle. Je založeno hlavně na osobních schopnostech a dovednostech jako je načasování v kumite, či perfektní využití celého těla, ale ženy jsou všeobecně fyzicky slabší než muži. Proto by se měli více koncentrovat na načasování , timing, ne na tvrdé bojové střety. Muži jsou od přírody více bojovní a rádi soutěží. Ženy by měly v boji a sebeobraně přemýšlet jinak, snažit se šance v boji využívat jinými technikami, například útokem na oči, krk, rozkrok apod.

V tradičním karate existují více než dvě desítky kata. Říká se, že staří mistři cvičili za celý život třeba jen dvě, tři. Proč se jich dnes učíme tolik(Heany..)?

To je pravda, máme hodně kat, ale necvičíme jich tolik. Každý se karate-ka sice zná pět základních kata Hean, ale ty slouží k osvojení si základní techniky, různých pohybů, což je důležité. Poté co se naučíte ovládat Heany a Tekki, tedy základní principy, stačí vám studovat jednu či dvě kata. Tyto kata jsou důležité pro trénink základu a přizpůsobení těla na pohyb, pro zvládnutí svalové práce, ale po čase stačí cvičit dvě kata.

Jaké by podle vás měly být priority při konfliktu na ulici?

Vždy je samozřejmě lepší nebojovat, ale záleží na situaci. Pokud je možnost vyhnout se mu, tak se mu vyhněte. Ale když dojde na boj, tak bojujte. Jednoduché.

Co máte na tradičním karate nejraději?

Před lety jsem si užíval souboj, rád jsem soutěžil, ale dnes mám kata a kumite v oblibě stejně. Pochopil jsem že bez kata není kumite, protože bez tréninku kata bychom neměli schopnost provést pohyb se všemi jeho detaily. To je to, co činí rozdíl mezi dobrým a špatným kumite. Dnes více chápu podstatu kata. Před dvaceti lety jsem si ale více užíval kumite a sparring, byla to zábava. Tehdy jsem funkci kata nechápal úplně, proč dělat všechny ty pohyby? Dnes chápu že jsou zásadní pro aplikaci a že veškeré principy kumite jsou v kata. Čím lepší je má kata, tím lepší je mé kumite.

Cítíte, že by karate mělo nějaký zvláštní účinek na vaše tělo?

Ovšem, karate nachází své uplatnění například i v rehabilitaci, jeho pozitivní vlivy jsou prokázány sportovními vědami. Je skvělé, pokud se chcete do vysokého věku udržet v dobré kondici, zachovat všechny fyzické funkce. To proto že vychází ze středu těla. Pokud se zabýváte fyzioterapií, zjistíte, že vychází ze stejných principů jako tradiční karate. Pomáhá také naučit se koordinaci, a stabilitě. Lidé, kteří cvičí karate mají málokdy bolesti zad či jiné ortopedické problémy. Protože karate musí být co nejúčinnější v boji, musí také jeho pohyby být přirozené. Je opravdu jako fyzioterapie.

Shledáváte nějaké rozdíly mezi generacemi, které trénujete?

Rozdíl je přirozeně hlavně v pohybu. Pro šedesátiletého karate-ka je tento pohyb výborná fyzioterapie, pomůže mu zachovat flexibilitu, rovnováhu. Správné držení těla, a jiné aspekty cvičení mají pozitivní vliv na celé tělo. To je samozřejmě přínosem i pro mladší generaci, ale mladí lidé jsou soutěživí, rádi se měří, to se starší generace už příliš netýká. Karate ale člověka stimuluje psychicky, rychlými impulsy udržuje mysl v kondici, nutí mozek pracovat precizněji. Pokud se ale do vysokého věku nezabýváte nějakou duševní aktivitou, vaše psychická svěžest kolísá. Tím nemyslím jen karate, ale i šachy či hru na nějaký hudební nástroj.

Spočívá vysoká úroveň vaší techniky v tom, že při tréninku neustále myslíte na všechny sekvence pohybu, a nebo že pohyby neustále drillujete?

Ne nad tím už nepřemýšlíte, pokud je trénujete, nemusíte nad nimi přemýšlet.

Někteří lide mají od přírody spise slabého bojového ducha. Je možné tuto vlastnost nějak natrénovat.

Ano, samozřejmě. Soustavným tréninkem lze docílit sebejistoty, je možné se vyvíjet a rozvinout stabilní emoce a naučit se sebeovládání. Pravidelný trénink zajistí také větší sebejistotu v technice, což vám pomůže čelit soupeři, který má silnější spirit než vy. Zásadní pro bojového ducha je dech. Pokud budete uvolněně dýchat, sami se uvolníte a budete schopni lépe bojovat. Musíte si zachovat stabilní mentální základ. V takových situacích je lepší nenechat se strhnout okolnostmi a hlavně se nesnažit používat mozek, protože to způsobuje strach, nevyrovnanost, proto se snažte soustředit na dech a příliš nepřemýšlet. Samozřejmě základem je sebejistota získaná tréninkem.

Jaký je váš názor na dodržování etiky v a mimo dojo, např. chování, čistotu?

Myslím že slušné chování není něco co by se člověk měl naučit díky karate. Být slušný nebo chránit ostatní by měla být v normálních mezilidských vztazích samozřejmost.

Současným karatistům je často vyčítána bezkontaktnost tohoto bojového umění. Tím pádem mnozí pochybují o tom jak moc je trénink karate reálný např. oproti kontaktním sportům.

Toto je často přetřásaná otázka, ale obyčejní lidi, kteří trénují si nemohou dovolit jít každý den do práce s rozbitým nosem. Tvrdý kontakt by na tréninku měli pravidelně nahrazovat lapy, boxovací pytle a jiné pomůcky, protože pocit kontaktu a být si vědom síly svého úderu je velmi důležité. Osobně si nemyslím že by karate bylo nějak příliš bezkontaktní, to záleží na vašem stylu tréninku.

profil Avi Rokah:

Narozen v Tel Avivu/ Israeli, Avi Rokah odcestoval ve 21 letech po absolvování povinné vojenské služby do USA, aby tam studoval tradiční karate pod vedením senseie NIshiyami, 9.DAN. Již 26 let trénuje denně u sensei Nishiyami v jeho "National Karate Institute" v Los Angeles a v současné jeden z jeho nejlepších žáků. Je nositelem 6.DANU.

Znalcům karate je dlouho znám jako vyjímečný karate-ka. Sensei Rokah vede v Los Angeles tréninky ve své "Traditional Karate Academy" a pravidelně pořádá semináře a školení karate po celém světě. Jeho způsob jak v tréninku spojit poznatky z biomechaniky, nauce o tělesných funkcích a techniky karate a jak je demonstrovat je jedinečný. Budí nadšení nejen díky svému technickému umu, ale i díky rozsáhlém vědění v oblasti filozofie, historie a teorie tradičního karate a sympatické osobě.

Sportovní úspěchy:

6x Národní šampion USA v letech - 90,91,92,94,2001,2003

Vítěz panamerického šampionátu

1994 dovedl americký kumite tým k vítězství na Ms v Itálii

2001 vyhrál Pre-world-Cup v San Diegumalou fotogalerii naleznete zde

http://picasaweb.google.com/karatemikulov/AVIROKAHSEMINARWIENERNEUSTADT2006